Mga larawan sa pagdating ng bagyo

Ang parokya, bilang pagbubuklod ng mga munting sambayanan.

Sa buong taon po na darating mapupuno ang ating kamay kaya paghuhubog, mga programa ng mga pagpapalalim ng temang ito.

Uchtdorf, Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan, sa kababaihan ng Relief Society noong 2011 general Relief Society meeting na umantig sa puso ko at nagbigay sa akin ng kapayapaan.

Nagsalita siya tungkol sa mga bulaklak na forget-me-not at kung paano kinakatawan ng limang maliliit na talulot ang limang bagay na dapat nating tandaan palagi.

Dumating ang araw ng miting, at nang magpunta si Alyssa para tumulong, nakita niyang naluluha si Jessie.

Handa na ang mga cupcake, pero nagpadala si Jessie ng larawan ng mga ito sa isang kamag-anak na nagsabing hindi gaanong maganda ang dekorasyon nito para sa miting.

Nagboluntaryong tumulong si Alyssa na dalhin ang mga cupcake sa stake center.

Sakaling ang elevator ay huminto sa pagitan ng 2 palapag, tumawag sa emergency center gamit ang emergency telephone na nasa loob at maghintay sa rescue team. (A) Makilahok sa mga emergency drills at alamin ang tamang aksyon sa oras ng emergency.

(B) Isama ang buong pamilya sa paghanda o pag-ensayo sa disaster prevention.

Pagkatapos ng miting nagkuwento sa akin ang anak kong si Alyssa tungkol sa kaibigan niyang si Jessie, na may maliit na catering business.

Hinilingan si Jessie ng kanyang mga lider sa stake Relief Society na gumawa ng isang panghimagas na isisilbi pagkatapos ng general Relief Society meeting.

Search for mga larawan sa pagdating ng bagyo:

mga larawan sa pagdating ng bagyo-11mga larawan sa pagdating ng bagyo-1mga larawan sa pagdating ng bagyo-10mga larawan sa pagdating ng bagyo-60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “mga larawan sa pagdating ng bagyo”

  1. Mc G and Mary Viola are producing with David Boies, Zack Schiller, Steven Bello, Duffield, and James Mc Gough serving as exec producers. The movie stars Bella Thorne, Robbie Amell, Samara Weaving, Andrew Bachelor, Hana Mae Lee, and Judah Lewis.

  2. Although married couples are not permitted to be intimate to the level which may lead to intercourse while fasting, there are many other ways to express your love for one another during Ramadan.